Η Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή χαρακτηρίζεται από επίμονες δυσκολίες στην εκμάθηση και χρήση ακαδημαϊκών δεξιοτήτων με έναρξη κατά την αναπτυξιακή περίοδο. Τα παιδιά με Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή αντιμετωπίζουν επίμονες δυσκολίες στην απόκτηση πληροφοριών και δεξιοτήτων που αφορούν τη μάθηση, όπως την ανάγνωση, την ορθογραφία, τη γραπτή έκφραση και τις μαθηματικές ασκήσεις.

Συνήθως, τα παιδιά με αυτές τις δυσκολίες παρουσιάζουν μια ασυμφωνία μεταξύ της θεωρητικής τους ικανότητας να μάθουν και της πραγματικής ακαδημαϊκής τους επιτυχίας. Με αποτέλεσμα η ακαδημαϊκή τους επίδοση να σημειώνεται σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με τους συμμαθητές τους.

Η Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή κατηγοριοποιείται σε τρεις τύπους, τη Διαταραχή της Ανάγνωσης (ευρέως γνωστή ως δυσλεξία), τη Διαταραχή Γραπτής Έκφρασης και τη Μαθηματική Διαταραχή (γνωστή κι ως δυσαριθμησία).